Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Dividendna politika

Dividendna politika hranilnice temelji na Strategiji razvoja Skupine DH za obdobje 2023 do 2027. Hranilnica si bo s ciljem ohranjanja stabilnega, domačega in razpršenega lastništva prizadevala, da bo delničarjem zagotavljala najmanj 5 % letni dividendni donos na emisijsko vrednost delnice, hkrati pa bo ves preostali dobiček po izplačilu dividend razporedila v statutarne rezerve, s čimer bo krepila kapital in zviševala knjigovodsko vrednost delnice.

 

Delavska hranilnica bo pri uresničevanju dividendne politike odgovorna do delničarjev, hkrati pa bo upoštevala vzdržne predpostavke ter skrbela za zagotavljanje ustreznega nivoja obvladovanja tveganj in izpolnitev predpisanih kapitalskih zahtev, kar je predpogoj za dolgoročno uspešno in varno poslovanje, ki omogoča nadaljnjo rast, delničarjem pa povečuje vrednost vloženega premoženja.   

Upravljalni organ hranilnice bo pri določitvi predlagane višine dividende in razmerja med zadržanim in izplačanim čistim dobičkom poleg strateških usmeritev upošteval vsa zakonska določila ter priporočila Banke Slovenije in Evropske centralne banke.

 

 

Hranilnica bo pri delitvi dobička za leta 2023 do 2027 vodila sledečo dividendno politiko:

 

Ob pogoju, da ne bo ogrožena kapitalska ustreznost in s tem ne bodo kršena priporočila oziroma zahteve regulatorja, bo hranilnica po vsakokratnem revidiranem letnem poročilu skupščini delničarjev predlagala:

 

  • izplačilo dividende v višini 6 EUR bruto na delnico
  • kadar bi izplačilo dividende v višini 6 EUR bruto na delnico pomenilo izplačilo manj kot 30 odstotkov čistega dobička, bo predlagala izplačilo dividend v višini 30 odstotkov čistega dobička,
  • kadar bi izplačilo dividende v višini 6 EUR bruto na delnico preseglo 50 odstotkov čistega dobička, bo predlagala izplačilo največ 50 odstotkov čistega dobička.
KONTAKT