Miklošičeva 5
LJUBLJANA
1000
Slovenija
info@delavska-hranilnica.si
Facebook Google+ Twitter Instagram

Krediti z garancijo SRRS

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) je z namenom pospeševanja gospodarskega razvoja na celotnem ozemlju Republike Slovenije vzpostavil Regijske garancijske sheme (RGS), ki mikro, malim in srednjim podjetjem med drugim lajšajo dostop do financiranja z zagotavljanjem garancije kredita.


Upravičenci lahko kandidirajo za najetje kreditov za investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter za obratna sredstva. SRRS je za izvajanje RGS v vseh dvanajstih statističnih regijah Slovenije skupno namenil 10.000.000 EUR.


Delavska hranilnica je tako na podlagi razpisanih sredstev podpisala pogodbo
s SRRS in naslednjimi izvajalci RGS: 

 • Mariborska razvojna agencija (MRA);
 • Regionalna razvojna agencija za Koroško (RRA Koroška);
 • Razvojna agencija Savinjske regije (RASR);
 • Razvojni center Novo mesto (RCNM);
 • BSC, poslovno podporni center Kranj (BSC Kranj);
 • Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA Posavje);
 • Regionalna razvojna agencija Zeleni kras (RGS Primorsko-notranjska regija);
 • Regionalni razvojni center Koper (RRA Južna Primorska);
 • Razvojna agencija ROD Ajdovščina (ROD Ajdovščina);
 • Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA Zasavje);
 • Razvojna agencija Sinergija d.o.o.;
 • Razvojna agencija ljubljanske urbane regije (RRA LUR).

 


Osnovne značilnosti: 

 • Na razpise posameznih izvajalcev RGS se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), samostojni podjetniki posamezniki oz. fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vpisano v ustrezen register, ter zadruge.
 • Obrestna mera znaša 6-mesečni EURIBOR + 1,85%.
 • Ročnost kreditov do 8 let.
 • RGS jamči za vračilo kredita z garancijo v višini od 50% do 80% višine najetega kredita, preostala sredstva pa se zavarujejo skladno s splošnimi pogoji Delavske hranilnice d. d. Ljubljana.
 • Možnost koriščenja enoletnega moratorija pri vračilu kredita.


Način prijave: Prijava poteka preko javnih razpisov, ki jih razpišejo izvajalci RGS.
O odobritvi kredita posameznemu izvajalcu najprej odloča hranilnica, nato pa še garancijsko kreditni odbor izvajalca RGS.


Več informacij: Podrobnejši pogoji financiranja in celotna razpisna dokumentacija so dosegljivi na spletnih straneh izvajalcev RGS, informacije pa lahko pridobite tudi v vseh podružnicah Delavske hranilnice.

KONTAKT